Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle leverancer og ydelser fra CiCoor ITadvicer ApS, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af skriftlig aftale mellem parterne.

 1. Tilbud, accept og ordrebekræftelse.
  Tilbud er kun bindende, såfremt dette er afgivet skriftligt, og er kun gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen hvis ikke andet er angivet i tilbuddet. Efter accept af tilbud vil CiCoor ITadvicer ApS fremsende ordrebekræftelse. Udstedes ikke ordrebekræftelse er tilbuddet gældende.
 2. CiCoor ITadvicer ApS leverance
  CiCoor ITadvicer ApS leverance omfatter kun det i ordrebekræftelsen specificerede hardware og software (kaldet Produkterne), samt den specificerede konsulentassistance (kaldet Konsulentydelser). Leverancen skal efter installationen er fuldført opfylde de krav, som fremgår af ordrebekræftelsen. Ved køb af standardprogrammer erhverver kunden en brugsret. De nærmere vilkår for denne brugsret fremgår af programmets licensbetingelser, som kunden er forpligtet til at acceptere inden programmet tages i brug.
 3. Særligt om serviceydelser3.1. For serviceydelser, herunder konsulentassistance, installationshjælp, uddannelse, afholdelse af workshops, etc. beregnes ud fra de hos CiCoor ITadvicer ApS til enhver tid gældende timesatser. Såfremt omkostningsfaktorer, der er bestemmende for beregningen af prisen, skulle ændre sig under serviceydelsernes varighed, er CiCoor ITadvicer ApS berettiget til at foretage en passende prisregulering efter meddelelse herom til køber. De nye priser træder i kraft fra reguleringens bekendtgørelse at regne. Transportomkostninger og øvrige udlæg beregnes særskilt.

  3.2. Arbejdstiden for konsulenter er begrænset til alle hverdage, undtagen helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag, fra kl. 9.00 – 17.00, fredage dog fra kl. 9.00 til kl. 16.00.

  3.3. Serviceydelser betales efter tids- og materialeforbrug, der faktureres løbende hver måned.

  3.4. For timer ud over normal arbejdstid betales overtid.

  3.5. Køber af serviceydelser erhverver alene en tidsubegrænset, ikke overdragelig brugsret til løsninger og udvikling som serviceydelsen måtte afstedkomme. Vedrører løsningen eller udviklingen materiale, hvortil CiCoor ITadvicer ApS er rettighedsindehaver, erhverver køber ikke bedre ret til frugten af konsulentens ydelser end køber har til det materiale, hvortil CiCoor ITadvicer ApS er rettighedsindehaver.

  3.6. For serviceydelser garanterer CiCoor ITadvicer ApS, uanset bestemmelserne i punkt 4.3-4.6, alene at udføre sine leverancer i overensstemmelse med god praksis inden for it-branchen og indestår for, at navngivne konsulenter har de oplyste kvalifikationer, men påtager sig i øvrigt ikke noget ansvar for fejl og mangler, herunder resultatansvar.

 4. Priser
  Alle opgivne priser er eksklusive moms og eventuelle andre afgifter. CiCoor ITadvicer ApS forbeholder sig ved afgivelse af ordrebekræftelsen ret til at ændre prisen på Produkterne i forhold til tilbuddet, såfremt CiCoor ITadvicer ApS indkøbspris har ændret sig.
 5. Betalingsbetingelser
  Betalingsbetingelsen er netto kontant med rettidig betaling som angivet på fakturaen. A’conto rater faktureres, såfremt dette er aftalt. Slutfaktura fremsendes i så fald, når installationen af leverancen er fuldført hos kunden i overensstemmelse med specifikationerne i ordrebekræftelsen. Overskrides betalingsfristen, beregnes renter på 1,5% pr. påbegyndt måned fra fakturadatoen.
 6. Rejseomkostninger
  Rejseomkostninger faktureres til kostpris, med mindre der er indgået aftale om fastpris for Konsulentydelser.
 7. Levering
  Levering anses for at have fundet sted ved Produkternes overgivelse til kunden eller til fremmed fragtfører. Levering af Produkterne sker til den i ordrebekræftelsen anførte leveringsdato. CiCoor ITadvicer ApS er berettiget til at udskyde den aftalte leveringstid, såfremt udskydelsen nødvendiggøres af forhold, som CiCoor ITadvicer ApS ikke er herre over, jf. også pkt. 11. Evt. forsinkelse kan ikke gøres gældende af kunden, medmindre kunden har påberåbt forsinkelsen og givet CiCoor ITadvicer ApS en frist på 1 uge til at levere.
 8. Installation
  Installering af Produkterne sker snarest muligt efter leveringen eller i henhold til installationsplanen, hvis en sådan foreligger. I særlige tilfælde vil der under installationen kunne opstå uforudsete forhold, således at fuldførelsen af leverancen må udsættes i forhold til installationsplanen. Kunden accepterer dette og tager i egen interesse højde for at en sådan situation kan opstå. CiCoor ITadvicer ApS er ikke ansvarlig for forsinkelse.
 9. Fortrolighed:
  CiCoor ITadvicer ApS forpligter sig til at behandle al information om Kundens forretning som fortrolig information. Information om Kunden herunder dokumentation for opgaver, arbejdskopier af software og andre aftaledokumenter opbevares forsvarligt og uden adgang for 3. part. Kunden er bekendt med at CiCoor ITadvicer ApS kan have andre kunder med lignende forretning og forretningsprincipper, og kunden er indforstået med dette. Prisaftalen er fortrolig parterne imellem.
 10. Garanti
  For Produkterne er producentens garanti til enhver tid gældende.
 11. Fejl og mangler
  Er der mangler ved CiCoor ITadvicer ApS leverance påtager CiCoor ITadvicer ApS sig – efter eget valg – at afhjælpe sådanne mangler ved udbedring, ombytning eller omlevering. Er der fejl ved software gælder det pågældende standardprograms licensbetingelser, idet fejlene skal påtales direkte overfor producenten. CiCoor ITadvicer ApS afhjælpningsforpligtelse omfatter alene Produkter og Konsulentydelser, der er direkte forbundet med CiCoor ITadvicer ApS leverance. Alle andre omkostninger, der måtte være forbundet med en opstået mangel er CiCoor ITadvicer ApS uvedkommende. CiCoor ITadvicer ApS forpligtelse bortfalder, såfremt det af CiCoor ITadvicer ApS leverede ikke benyttes eller opbevares korrekt, eller der i forbindelse med det leverede benyttes hardware eller software, der ikke er godkendt af CiCoor ITadvicer ApS. Herudover påtager CiCoor ITadvicer ApS sig ikke ansvar for det leve­rede, hvorfor kunden ikke kan hæve købet, kræve forholds­mæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvis.
 12. Produktansvar
  Tilfælde af at CiCoor ITadvicer ApS leverance måtte forvolde skade på person eller ting, er lov om produktansvar gældende. Medmindre andet fremgår af ufravigelige lovregler er CiCoor ITadvicer ApS dog kun ansvarlig, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af CiCoor ITadvicer ApS som følge af grov uagtsomhed.
 13. Force majeure
  CiCoor ITadvicer ApS er berettiget til at udskyde leveringen og er i øvrigt fri for ansvar for enhver mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvis skyldes omstændigheder, som CiCoor ITadvicer ApS ikke er herre over, f.eks. krig, oprør, brand, strejker, lockouts, arbejdskonflikter, forsinkede eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, epidemier, statsrestriktioner, handlinger fra civil og militær side, jordskælv, orkaner, tyfoner og flodbølger. Vil CiCoor ITadvicer ApS påberåbe sig force majeure skal CiCoor ITadvicer ApS snarest give kunden skriftlig meddelelse herom med angivelse af årsagen. Udskydes leveringen med mere end 2 mdr. er begge parter berettiget til at hæve aftalen.
 14. Returvarer
  Varer tages kun retur i henhold til underleverandørens leveringsbetingelser og kun efter skriftlig accept fra CiCoor ITadvicer ApS. Såfremt CiCoor ITadvicer ApS bliver pålagt omkostninger i forbindelse med returnering, vil disse blive faktureret til kunden.
 15. Ejendomsforbehold
  Ejendomsretten til det købte forbliver hos CiCoor ITadvicer ApS indtil den fulde købesum er betalt til CiCoor ITadvicer ApS.
 16. Ansvarsbegrænsning
  CiCoor ITadvicer ApS er aldrig ansvarlig for indirekte skader og tab, såsom driftstab, tidstab, tabt avance eller andre lignende tab.
 • Seneste indlæg
Forfatterinformation
Har arbejdet med IT i mere end 25 år, og har været med hele vejen til idag med mobildata og kunstig intelligens. Er uddannet cand. merc. fra CBS og har desuden studeret kommunikation. Ud over IT, eletronisk marketing arbejder jeg også med investering og økonomi og heruder fintech.